Všeobecné obchodné podmienky pre petersaganfanclub.com

digmySag-an s.r.o.
Svätoplukova 1
010 01 Žilina
Slovenská republika

IČO:47555840
DIČ:2023954834

Zapísané Okresný súd Žilina vložka 61135/L

email: contactforms@petersaganfanclub.com

 

    Základné ustanovenia

    Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

    Kúpna cena

    Poštovné

    Platobné podmienky

    Osobné údaje a ich ochrana

    Odstúpenie od kúpnej zmluvy

    Reklamačné podmienky

    Záverečné ustanovenia

  Cookies

 

 Základné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je prevádzkovateľ  www.petersaganfanclub.com ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

 

 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

 

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné a pod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a v emaile potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru, ktorý Vám bude automaticky odoslaný po prijatí objednávky. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti, prosím, neodkladne nás kontaktujte.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

 

 Kúpna cena

 

Všetky ceny uvedené na www.petersaganfanclub.com sú konečné predajné ceny vrátane DPH. Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou bezhotovostnej platby kartou alebou  použitím platby PayPal.

Ak nakupujete mimo EU budete musieť zaplatiť clo. Cla a poplatky nie su zahrnuté v cene tovaru alebo poštovnom. Colné úrady môžu vyrátať clo z vašej objednávky a vy ste povinný ho zaplatiť. Bohužiaľ nemôžeme vám poskytnúť presnú výšku cla, kedže záleži od krajiny, objednávky a dopravnej spoločnosti. Prepáčte ale clo a súvisiace poplatky nie je možné refundovať.

 

Poštovné

Zákazník platí poštovné, ktoré nie je zahrnuté v cene tovaru a líši sa v závislosti od krajiny určenia. Po vybratí produktov pokračujte v nákupe a vyberte cieľovú krajinu, aby ste videli príslušné náklady na dopravu.

Dodávka sa uskutoční (od pondelka do piatku, s výnimkou víkendov a sviatkov)  pre európske krajiny do 6 až 8 pracovných dní a pre zvyšok sveta do 10 až 15 pracovných dní.

Ak nakupujete mimo EU budete musieť zaplatiť clo. Cla a poplatky nie su zahrnuté v cene tovaru alebo poštovnom. Colné úrady môžu vyrátať clo z vašej objednávky a vy ste povinný ho zaplatiť. Bohužiaľ nemôžeme vám poskytnúť presnú výšku cla, kedže záleži od krajiny, objednávky a dopravnej spoločnosti. Prepáčte ale clo a súvisiace poplatky nie je možné refundovať.

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

Platba kartou (Visa,Visa Electron,Mastercard,Maestro)

platba PayPal

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Osobné údaje a ich ochrana

Zásady spracovania osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca

Sme spoločnosť digmySag-an IČO 47555840, so sídlom Svätoplukova 1, 010 01 Žilina, Slovensko, vedenej na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka č.: 61135/L a prevádzkujeme túto webovú stránku:

 https://petersaganfanclub.com/

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame ako správca.

Kontaktné údaje na našu spoločnosť sú:

– telefónne číslo +421 948653383 alebo

– e-mail contactforms@petersaganfanclub.com  alebo

– adresa na doručovanie písomností: digmySag-an s.r.o., Svätoplukova 1, 010 01 Žilina, Slovensko.

Správca nemenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

 

Ako správca osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov:

 • plnenie zmluvy: Aby sme Vašu objednávku vybavili a doručili na Vami určené miesto, musíme poznať Vaše meno (u firiem obchodné meno spoločnosti, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a dodaciu) telefónny a e-mailový kontakt. Tieto osobné údaje odovzdávame prepravcovi, ktorý Vám doručuje Vašu zásielku. Históriu vašich nákupov zhromažďujeme za účelom spracovania štatistík predaja produktov.

 

 • účtovníctva: Ak si u nás objednáte tovar, potrebujeme Vaše osobné údaje a fakturačné údaje, aby sme mohli splniť zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu účtovných a daňových dokladov.

 

 • marketing: Vaše osobné údaje (e-mail a informácie o Vašich nákupom) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení, a to po dobu 5 rokov alebo kým sa neodhlásite. V každom maile máte možnosť sa odhlásiť.

 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, dobu strávenú na stránke a z ktorej stránky k nám prichádzate. Využívanie týchto cookies považujeme za náš oprávnený záujem, aby sme mohli zlepšovať naše služby.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosiela navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad preferované zobrazovanie produktov, produktové filtre a ďalšie nastavenie pri nakupovaní. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť jednoduchšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookies používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb pri nakupovaní, zobrazenie histórie prehliadaných produktov, k sledovaniu počtu návštevníkov na stránke, na automatické prihlásenie do Vášho účtu pri ďalšej návšteve a na ochranu Vašich údajov.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Spoločnosť digmySag-an je zaviazaná k ochrane a zabezpečenie vašich osobných údajov. Užívame množstvo rôznych zabezpečovacích technológií a postupov k tomu, aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo sprístupnením. Ak nám pri objednávaní tovaru oznámite svoje osobné údaje, môžete si byť istí, že ich použijeme iba pre zaistenie a udržiavanie kontaktu medzi Vašou osobou a našou spoločnosťou. Spoločnosť digmySag-an nepredá ani žiadnym spôsobom neprenajme Vaše osobné údaje nikomu inému. Ak nebudeme mať Váš súhlas alebo ak zákon nebude vyžadovať inak, nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete online.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií využívame služby spracovateľov:

Naši spracovatelia osobných dát sú:

 • Slovenská Pošta – prepravca zásielok
 • NICE, s.r.o. – účtovníctvo
 • Mailchimp – rozposielanie reklamných mailov
 • PayPal – platobná brána
 •  Facebook,Google,Twitter – informácie v prípade prihlásenia cez socálne účty

Na spracovateľa kladieme rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako spĺňa naša spoločnosť.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje,
 • právo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov,
 • právo na prístup k vašim osobným údajom,
 • právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov,
 • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 • aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
 • aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
 • plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
 • či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť
 • námietku proti tomuto spracovaniu
 • informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov v prípade zmeny vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh.

Upozorňojeme vás, že zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom (napr. účtovníctvo, dane…). O dokončenie výmazu Vás budeme informovať na e-mail.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platí od 25.5.2018

 

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V zmysle ustanovenia §7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do  14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku  musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a musí byť riadne vrátený kompletný tovar  v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané a to bez známok poškodenia alebo používania. Kupujúci vracia tovar na adresu predávajúceho. Žiadame zákazníkov, aby neposielali tovar na dobierku, pretože takto zaslaný tovar nebude z našej strany prevzatý. Odporúčame Vám tovar, ktorý posielate, poistiť.

Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení vrátiť kupujúcemu zaplatenú čiastku za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je daný tovar nedostupný, vypredaný alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.

Reklamačné podmienky

Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu:contactforms@petersaganfanclub.com , spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať  e-mailom. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Na tovar zakúpený v našom internetovom obchode poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov (ak nie je spotrebovávaný, alebo jeho opotrebenie nie je stanovené iným spôsobom)

V prípade, že tovar, ktorý ste u nás zakúpili je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr nás kontaktujte e-mailom a podajte na tento tovar reklamáciu.

Reklamáciu nie je možné uplatniť pokiaľ:
1. k reklamovanému tovaru nepredložíte doklad o kúpe,
2. uplynula záručná lehota umožňujúca tovar reklamovať,
3. je tovar poškodený alebo nefunkčný v dôsledku neodborného  zásahu, obsluhy alebo zaobchádzania,
4. je tovar poškodený v dôsledku nesprávneho použitia v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru.

Nezabudnite podrobne popísať závadu na tovare. Táto informácia nám umožní zvoliť najrýchlejší postup pre vybavenie Vašej reklamácie.  Deň obdržania tovaru v sídle našej prevádzky bude považovaný za deň začatia reklamačného procesu.

Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v čo možno najskoršom termíne, najneskôr však do 30 dní od začatia reklamačného procesu.  O ukončení reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Náklady na dopravu reklamovaného tovaru do sídla firmy  hradí zákazník. Náklady na opätovné doručenie tovaru zákazníkovi hradí predajca.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.5.2018.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.